بهترین زمان مصرف ﻭﻳﺘﺎمین ها ﻭ مکمل های ﻏﺬﺍﻳﻰ چه زمانی است


shohreh بهمن 19, 1399 دقیقه مطالعه
بهترین زمان مصرف ﻭﻳﺘﺎمین ها ﻭ مکمل های ﻏﺬﺍﻳﻰ چه زمانی است

با مجله خبری ایشومر در سلامت و پزشکی همراه باشید:

بهترین زمان مصرف ﻭﻳﺘﺎمین ها ﻭ مکمل های ﻏﺬﺍﻳﻰ چه زمانی است؟

داشتن آگاهی از این که ویتامین ها و یا مکمل های غذایی چه زمانی باید مصرف شوند از اهمییت به سزایی بر خوردار است ، زیرا تاثیر مثبت آن ها زمانی بر بدن نتیجه خواهد داد که درست مصرف شوند .

با خواندن مطلب زیر و سپردن آن به حافظه تان سلامتی خود و اطرافیان تان را تضمین نمایید.

1- ﺭﻭﻯ ‏( ﺯﻳﻨﻚ ‏)

الف- ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ.

ب- ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ می خورید ، ٦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‏( ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭند!‏)

ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

2- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C

الف – ﺍﻳﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ، ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ

ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ .

ب- ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ

ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ وخواب را از شما سلب می کند.

3- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E

الف- ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻳﻚ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ.

ب- ﻗﺮﺻﻬﺎﻯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ ! ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﻣﻤﻨوع است.

مجله خبری ایشومر بهترین-زمان-مصرف-ﻭﻳﺘﺎمین-ها-ﻭ-مکمل-های-ﻏﺬﺍﻳﻰ-چه-زمانی-است-مجله-خبری-ایشومر-300x204 بهترین زمان مصرف ﻭﻳﺘﺎمین ها ﻭ مکمل های ﻏﺬﺍﻳﻰ چه زمانی است سبک زندگی سلامت و پزشکی  ﻭﻳﺘﺎمین مکمل غذایی قرص سلامت و پزشکی دارو

4- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻣﻴﻞ ﺷﻮﺩ.

5- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ گروه B

ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ است ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩ

ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺧﻮﺭﺩﻩﺷﻮﻧﺪ.

5- ﻛﻠﺴﻴﻢ

الف- ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ مکمل های ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺷﺒﻬﺎﺳﺖ!

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ به ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

ب- ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨد.

6- ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ A

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﻣﻴﻞ ﺷﻮﺩ.

7- ﺁﻫﻦ

الف- ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ !

ب- ﺍﺻﻮﻻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ است ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ

ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﻰ زیادی ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴ ﻜﻨد ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ مجبور به مصرف آن با غذا می شویم .

ج- ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ،ﭼﺎﻯ،ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ

ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ!

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*