معلولان با پلک زدن و تنفس کنترل گوشی و رایانه خود را انجام می دهند

1 مطلب موجود می باشد