فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

آذر 26, 1396
دقیقه مطالعه

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

 

فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

 

رویکردهای جشنواره

– توجه به عنصر نوآوری و شگفتی به عنوان ویژگی نمایش عروسکی
– توجه به مخاطب به عنوان یکی از ارکان اصلی هنر نمایش
– توجه ویژه به ساختار درست و منسجم و وجوه دراماتيك نمایشنامه

بخشهای جشنواره

 نمایشهای صحنه ای

در این بخش ستاد برگزاری جشنواره پذیرای طرح و ایدههای اجرایی بر اساس

شيوه های گوناگون نمایش عروسکی خواهد بود.

درخواست کنندگان ضروری است طرح نمایشی یا نمایشنامه کامل ،ایده اجرایی، طرح
عروسکها و اسکيس صحنه خود را به همراه سوابق هنری مرتبط با نمایش عروسکی (گروه و کارگردان)

جهت ارزیابی در تارنمای جشنواره بارگذاری نمایند.
الف- نمایش عروسکی ایران
الف-1 : ویژه مخاطب بزرگسال:
از ميان نمایشهای ارسالی، حداکثر 11 نمایش بر اساس نظر هيات انتخاب، به جشنواره راه پيدا خواهند کرد.
– تا سقف 000/000/110 ریال به گروههای منتخب این بخش کمك هزینه توليد اثر پرداخت میشود.
الف-1 :ویژه مخاطب کودک ،نوجوان و خانواده:
در راستای توجه ویژه به توليد آثار با کيفيت و متناسب ردۀ سنی کودک و نوجوان و کمك به افزایش استقبال
خانوادهها از نمایشهای عروسکی، ستاد جشنواره پذیرای تقاضای گروهها در این بخش خواهد بود.
از ميان نمایشهای ارسالی، حداکثر 8 نمایش بر اساس نظر هيات انتخاب، به جشنواره راه پيدا خواهند کرد.
– تا سقف 000/000/110 ریال به گروههای منتخب این بخش کمك هزینه توليد اثر پرداخت میشود.
ب- نمایشهای عروسکی ملل
این بخش، ميزبان نمایشهایی از گروههای غيرایرانی به انتخاب ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.

 نمایشهای عروسکی فضای باز

این بخش مختص نمایشهایی است که به طور ویژه برای اجرای عروسکی در فضای باز،

در شکلها و شيوه هایگوناگون طراحی شده باشند. درخواست کنندگان حضور در این بخش می بایست

طرح و ایده نمایش خود را مبتنی بر شيوههای گوناگون اجرای نمایش درفضاهای باز ،

به همراه سایر مدارک جهت ارزیابی در تارنمای جشنواره بارگذاری نمایند.

از ميان نمایشهای ارسالی، تا سقف10 نمایش بر اساس نظر هيات انتخاب، به جشنواره راه پيدا خواهند کرد.

تجربه (نوآوری و تفاوت)

در این بخش ستاد جشنواره پذیرای طرح و ایدههای اجرایی نوآورانه نمایش عروسکی است. هدف از برگزاری
این بخش ارائه نوآوری در زمينه تکنيكهای ساخت عروسك و بازیدهندگی، ایدههای جذاب داستانی و
اجرای نمایشهای کوتاه و سرگرمکننده است.
این بخش مختص نمایشهایی است که با تاکيد بر عروسك و با سادهترین شرایط، امکان اجرا در فضاهای
مختلف را داشته باشند. مدت زمان اجرای نمایشهای این بخش میبایست بين 5 تا15 دقيقه باشد.
از ميان نمایشهای متقاضی، حداکثر 15 نمایش یا قطعه اجرایی بر اساس نظر هيات انتخاب، به جشنواره راه
پيدا خواهند کرد.
– تا سقف 10000000 ریال به آثار منتخب این بخش کمك هزینه حضور در جشنواره پرداخت می شود.
دبير هفدهمين جشنواره بينالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک، از دستاوردهای نوآورانه در حوزه توليد و
اجرای نمایش عروسکی(در قالب فرد یا گروه )تقدیر خواهد کرد.
نمایشگاه عروسک
ستاد برگزاری طی روزهای جشنواره نمایشگاهی از عروسكهای نمایشی را برگزار خواهد کرد.
پژوهش و آموزش
ستاد جشنواره در نظر دارد در راستای رشد سطح دانش نظری و عملی هنرمندان در حوزههای گونگون نمایش
عروسکی کارگاههای آموزشی برگزار کند. چگونگی برگزاری این کارگاهها متعاقبا به اطالع خواهد رسيد.

 

 

 

 

مجله خبری ایشومر فراخوان-هنری-هفدهمین-جشنواره-بین-المللی-نمایش-عروسکی-تهران-مبارک-مجله-خبری-ایشومر-300x200 فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک مسابقات داخلی مسابقات هنری  نمایش عروسکی مسابقه هنری مبارک فراخوان هنری فراخوان نمایش فراخوان جشنواره هنری

 

 

 

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

زمان بندی شرکت در جشنواره هنری

 نمایشهای صحنه ای:
– مهلت دریافت طرح و ایده یا نمایشنامه، طرح عروسكها و اسکيس صحنه: 1 بهمن ماه 60
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده و نمایشنامه ها: 15 بهمن ماه 60
– ارزیابی مرحله نخست: از 15 اردیبهشت ماه 69
یادآوری می شود که:
در این دوره از جشنواره به منظور ایجاد شرایط یکسان برای همه نمایشهای ارسالی )تهران و سایر استانها(،
انتخاب نمایشهای صحنهای به روش دو مرحلهای خواهد بود. مرحله نخست ارزیابی اجرایی نمایشها به
صورت مشاهده نسخه تصویری و مرحله دوم ارزیابی اجرای زنده نمایشها.
 نمایشهای عروسکی فضای باز

– مهلت دریافت طرح و ایده: 15 اسفند ماه 60
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده: 10 فروردین ماه 69
– ارزیابی مرحله نهایی: از 19 خردادماه 69
– زمان برگزاری جشنواره: یکم تا هفتم شهریور ماه 1369
 نمایشهای بخش تجربه
– مهلت دریافت طرح و ایده: 10 اردیبهشت ماه69
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده: 10 خرداد ماه 69
– ارزیابی مرحله نهایی: از 15 مرداد ماه 69
– زمان برگزاری جشنواره: یکم تا هفتم شهریور ماه 1369

شرایط عمومی

-هر کارگردان با ارائه حداکثر دو نمایش، میتواند درخواست حضور در جشنواره را داشته باشد، اما تنها یك
نمایش از هر کارگردان در مرحلۀ نهایی)همه بخشها( جشنواره شرکت داده خواهد شد.
– نمایشهایی که در دورههای پيشين جشنواره بينالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک حضور داشتهاند، با
همان طراحی و گروه اجرایی، نمیتوانند در این دوره شرکت کنند.
-ستاد برگزاری جشنواره با توجه به مشکالت پيش آمده در سالهای گذشته، در برنامهریزی و تنظيم جدول
جشنواره متعهد به هماهنگی حضور عوامل اجرایی مشترک در نمایشها نخواهد بود.
– ارائه اجازه نامه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت نمایشنامه در همه بخشها ضروری است.
– تعيين زمان، مکان و تعداد اجرای نمایشها بر اساس امکانات موجود و بر عهده ستاد برگزاری جشنواره است.
– اسکان و پذیرایی گروه های استانی پذیرفته شده بر عهده جشنواره است.
– ستاد برگزاری جشنواره مسئوليتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبليغی نمایشها
نداشته و صرفاً خدمات نصب دکور و آماده سازی صحنه را ارائه خواهد کرد.
– مدارک، عکسها، طرحها و فيلمهای ارسال شده )اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده( مسترد نخواهد شد.
– دبيرخانه جشنواره کمك هزینه گروههای پذیرفته شده را با مشاوره هيأت انتخاب هر بخش و با توجه به نکات
زیر مشخص میکند:
الف( نيازهای ضروری صحنه شامل عروسك، دکور، لباس، موسيقی و …
ب( تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمين نيازهای ایاب و ذهاب
ج( سطح کيفی نمایش و تعداد اجراها در جشنواره
– شرکت کنندگان در بخشهای مختلف جشنواره با ارسال نمایش خود متعهد به پذیرش مقررات و
سياستگذاریهای جشنواره هستند، عدم رعایت این مقررات، خصوصاً زمانبندی مصوب جشنواره، موجب
حذف نمایش خواهد شد.
– ستاد اجرایی جشنواره موارد پيشنهادی شما را پس از بررسی و تایيد به اجرا خواهد گذاشت.

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

نحوه ثبت نام

درخواست کنندگان شرکت در این رویداد هنری از تاریخ دوم دیماه 1360 با مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی
com.tehranmobarak و پس از انجام مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک الزم کد رهگيری دریافت خواهند
کرد.
شماره تماس دبيرخانه جشنواره:06361039111
www.tehranmobarak.com

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*