تکنولوژی جدید دانش – مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این
دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد.

تکنولوژی جدید بخشی از فرهنگ است. اطلاق فن آوری به پدیدهٔ بیرونی مجازی است.

(مثل اینکه به یک دستگاه رایانه، تکنولوژی اطلاق کنیم)
در واقع شگردها و به کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهای گره گشای
دشواری‌های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو،
از دانش و از مهندسی دیرینه تر می‌باشد.

تکنولوژی ریشه یونانی دارد و از دو واژه

Techne و Logic تشکیل شده است.

Techne به معنای هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریدهٔ دست انسان است
و در مقابل Arche به معنای آفریدهٔ خدا است. Logie یا Logic در یونان قدیم به
معنی دانش و خِرد به کار رفته‌است. به این ترتیب می‌توان گفت که تکنولوژی جدید به
معنای آمیزهٔ هنر و مهارت با دانش است. می‌توان گفت که انسان خردمند در تعامل
با طبیعت به قوانین عام آن دست می‌یابد و با بازآفرینی این قوانین توسط علم و
دانش در محیط و شرایط دلخواه کاربردهای مورد نظر خود را ایجاد می‌نماید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به وب سایت ایـــشومر می‌باشد.     .Copyright © 2016 eshomer.com