مسابقات داخلیمسابقات هنری

فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

 

فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک

 

رویکردهای جشنواره

– توجه به عنصر نوآوری و شگفتی به عنوان ویژگی نمایش عروسکی
– توجه به مخاطب به عنوان یکی از ارکان اصلی هنر نمایش
– توجه ویژه به ساختار درست و منسجم و وجوه دراماتیک نمایشنامه

بخشهای جشنواره

 نمایشهای صحنه ای

در این بخش ستاد برگزاری جشنواره پذیرای طرح و ایدههای اجرایی بر اساس

شیوه های گوناگون نمایش عروسکی خواهد بود.

درخواست کنندگان ضروری است طرح نمایشی یا نمایشنامه کامل ،ایده اجرایی، طرح
عروسکها و اسکیس صحنه خود را به همراه سوابق هنری مرتبط با نمایش عروسکی (گروه و کارگردان)

جهت ارزیابی در تارنمای جشنواره بارگذاری نمایند.
الف- نمایش عروسکی ایران
الف-۱ : ویژه مخاطب بزرگسال:
از میان نمایشهای ارسالی، حداکثر ۱۱ نمایش بر اساس نظر هیات انتخاب، به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.
– تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال به گروههای منتخب این بخش کمک هزینه تولید اثر پرداخت میشود.
الف-۱ :ویژه مخاطب کودک ،نوجوان و خانواده:
در راستای توجه ویژه به تولید آثار با کیفیت و متناسب ردۀ سنی کودک و نوجوان و کمک به افزایش استقبال
خانوادهها از نمایشهای عروسکی، ستاد جشنواره پذیرای تقاضای گروهها در این بخش خواهد بود.
از میان نمایشهای ارسالی، حداکثر ۸ نمایش بر اساس نظر هیات انتخاب، به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.
– تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال به گروههای منتخب این بخش کمک هزینه تولید اثر پرداخت میشود.
ب- نمایشهای عروسکی ملل
این بخش، میزبان نمایشهایی از گروههای غیرایرانی به انتخاب ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.

 نمایشهای عروسکی فضای باز

این بخش مختص نمایشهایی است که به طور ویژه برای اجرای عروسکی در فضای باز،

در شکلها و شیوه هایگوناگون طراحی شده باشند. درخواست کنندگان حضور در این بخش می بایست

طرح و ایده نمایش خود را مبتنی بر شیوههای گوناگون اجرای نمایش درفضاهای باز ،

به همراه سایر مدارک جهت ارزیابی در تارنمای جشنواره بارگذاری نمایند.

از میان نمایشهای ارسالی، تا سقف۱۰ نمایش بر اساس نظر هیات انتخاب، به جشنواره راه پیدا خواهند کرد.

تجربه (نوآوری و تفاوت)

در این بخش ستاد جشنواره پذیرای طرح و ایدههای اجرایی نوآورانه نمایش عروسکی است. هدف از برگزاری
این بخش ارائه نوآوری در زمینه تکنیکهای ساخت عروسک و بازیدهندگی، ایدههای جذاب داستانی و
اجرای نمایشهای کوتاه و سرگرمکننده است.
این بخش مختص نمایشهایی است که با تاکید بر عروسک و با سادهترین شرایط، امکان اجرا در فضاهای
مختلف را داشته باشند. مدت زمان اجرای نمایشهای این بخش میبایست بین ۵ تا۱۵ دقیقه باشد.
از میان نمایشهای متقاضی، حداکثر ۱۵ نمایش یا قطعه اجرایی بر اساس نظر هیات انتخاب، به جشنواره راه
پیدا خواهند کرد.
– تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به آثار منتخب این بخش کمک هزینه حضور در جشنواره پرداخت می شود.
دبیر هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک، از دستاوردهای نوآورانه در حوزه تولید و
اجرای نمایش عروسکی(در قالب فرد یا گروه )تقدیر خواهد کرد.
نمایشگاه عروسک
ستاد برگزاری طی روزهای جشنواره نمایشگاهی از عروسکهای نمایشی را برگزار خواهد کرد.
پژوهش و آموزش
ستاد جشنواره در نظر دارد در راستای رشد سطح دانش نظری و عملی هنرمندان در حوزههای گونگون نمایش
عروسکی کارگاههای آموزشی برگزار کند. چگونگی برگزاری این کارگاهها متعاقبا به اطالع خواهد رسید.

 

 

 

 

مجله خبری ایشومر فراخوان-هنری-هفدهمین-جشنواره-بین-المللی-نمایش-عروسکی-تهران-مبارک-مجله-خبری-ایشومر-300x200 فراخوان هنری هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک مسابقات داخلی مسابقات هنری  نمایش عروسکی مسابقه هنری مبارک فراخوان هنری فراخوان نمایش فراخوان جشنواره هنری

 

 

 

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

زمان بندی شرکت در جشنواره هنری

 نمایشهای صحنه ای:
– مهلت دریافت طرح و ایده یا نمایشنامه، طرح عروسکها و اسکیس صحنه: ۱ بهمن ماه ۶۰
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده و نمایشنامه ها: ۱۵ بهمن ماه ۶۰
– ارزیابی مرحله نخست: از ۱۵ اردیبهشت ماه ۶۹
یادآوری می شود که:
در این دوره از جشنواره به منظور ایجاد شرایط یکسان برای همه نمایشهای ارسالی )تهران و سایر استانها(،
انتخاب نمایشهای صحنهای به روش دو مرحلهای خواهد بود. مرحله نخست ارزیابی اجرایی نمایشها به
صورت مشاهده نسخه تصویری و مرحله دوم ارزیابی اجرای زنده نمایشها.
 نمایشهای عروسکی فضای باز

– مهلت دریافت طرح و ایده: ۱۵ اسفند ماه ۶۰
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده: ۱۰ فروردین ماه ۶۹
– ارزیابی مرحله نهایی: از ۱۹ خردادماه ۶۹
– زمان برگزاری جشنواره: یکم تا هفتم شهریور ماه ۱۳۶۹
 نمایشهای بخش تجربه
– مهلت دریافت طرح و ایده: ۱۰ اردیبهشت ماه۶۹
– اعالم نتایج بررسی طرح و ایده: ۱۰ خرداد ماه ۶۹
– ارزیابی مرحله نهایی: از ۱۵ مرداد ماه ۶۹
– زمان برگزاری جشنواره: یکم تا هفتم شهریور ماه ۱۳۶۹

شرایط عمومی

-هر کارگردان با ارائه حداکثر دو نمایش، میتواند درخواست حضور در جشنواره را داشته باشد، اما تنها یک
نمایش از هر کارگردان در مرحلۀ نهایی)همه بخشها( جشنواره شرکت داده خواهد شد.
– نمایشهایی که در دورههای پیشین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک حضور داشتهاند، با
همان طراحی و گروه اجرایی، نمیتوانند در این دوره شرکت کنند.
-ستاد برگزاری جشنواره با توجه به مشکالت پیش آمده در سالهای گذشته، در برنامهریزی و تنظیم جدول
جشنواره متعهد به هماهنگی حضور عوامل اجرایی مشترک در نمایشها نخواهد بود.
– ارائه اجازه نامه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت نمایشنامه در همه بخشها ضروری است.
– تعیین زمان، مکان و تعداد اجرای نمایشها بر اساس امکانات موجود و بر عهده ستاد برگزاری جشنواره است.
– اسکان و پذیرایی گروه های استانی پذیرفته شده بر عهده جشنواره است.
– ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ اقالم تبلیغی نمایشها
نداشته و صرفاً خدمات نصب دکور و آماده سازی صحنه را ارائه خواهد کرد.
– مدارک، عکسها، طرحها و فیلمهای ارسال شده )اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده( مسترد نخواهد شد.
– دبیرخانه جشنواره کمک هزینه گروههای پذیرفته شده را با مشاوره هیأت انتخاب هر بخش و با توجه به نکات
زیر مشخص میکند:
الف( نیازهای ضروری صحنه شامل عروسک، دکور، لباس، موسیقی و …
ب( تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب
ج( سطح کیفی نمایش و تعداد اجراها در جشنواره
– شرکت کنندگان در بخشهای مختلف جشنواره با ارسال نمایش خود متعهد به پذیرش مقررات و
سیاستگذاریهای جشنواره هستند، عدم رعایت این مقررات، خصوصاً زمانبندی مصوب جشنواره، موجب
حذف نمایش خواهد شد.
– ستاد اجرایی جشنواره موارد پیشنهادی شما را پس از بررسی و تایید به اجرا خواهد گذاشت.

با مجله خبری ایشومر در فراخوان نمایش ، مسابقه هنری ، آثار هنری ، جشنواره هنری همراه باشید:

نحوه ثبت نام

درخواست کنندگان شرکت در این رویداد هنری از تاریخ دوم دیماه ۱۳۶۰ با مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی
com.tehranmobarak و پس از انجام مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک الزم کد رهگیری دریافت خواهند
کرد.
شماره تماس دبیرخانه جشنواره:۰۶۳۶۱۰۳۹۱۱۱
www.tehranmobarak.com

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن